Rockstar

Voting

CPS Model

Creative Problem Solving bestaat uit technieken die je toelaten om snel en adequaat oplossingen te bedenken voor concrete situaties. In zes stappen wisselen divergerende en convergerende technieken elkaar voortdurend af. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er logische denkbeelden ontstaan via een creatieve aanpak, tot het gewenste resultaat is bereikt.

Voor een creatieve sessie kan het CPS model erg handig zijn.
Per gebied zijn er een aantal stappen die allen hun eigen doel hebben:

Probleemoriëntatie (de voorbereiding van de sessie/plan van aanpak)
1.   Probleemoriëntatie: Wat willen we bereiken? Wat is de wens?
2.   Gegevens verzamelen: Het verzamelen van alle relevante informatie omtrent het probleem. Hieronder valt:
  • Analyse van de probleemeigenaar;
  • Concurrentie;
  • Historie van het probleem;
  • Belanghebbende bij het probleem;
  •  Recente berichtgeving van het probleem of van de probleemeigenaar;
3.  Probleemdefinitie: De probleemstelling zo optimaal definiëren.
Ideeëngebied (de creatieve sessie zelf)
4.  Ideeën genereren: zoveel mogelijk ideeën op tafel krijgen.
Evaluatiegebied/selectiegebied (ontwikkeling, actieplan, evaluatie en verslaglegging)
5.  Ideeën ontwikkelen: De bedachte ideeën evalueren en verder ontwikkelen, 
vastleggen hoe de sessie is    verlopen en wat de uitkomst ervan is.
6. Actieplan: Vast leggen 'hoe nu verder?'.